Afdeling 10.
Rapportering aan het Vlaams Parlement


Art. III.116. ...

Art. III.117.

Om de drie jaar brengt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement verslag uit over:

1 de mate waarin websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, vermeld in artikel II.16;

2 de resultaten van het toezicht op de naleving van artikel II.16, met inbegrip van de meetgegevens en informatie over de handhavingsprocedures.

Het verslag, vermeld in het eerste lid, wordt telkens ook aan de Europese Commissie bezorgd.


Art. III.118.

1. In het derde jaar van elke regeerperiode brengt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement verslag uit over de wijze waarop hoofdstuk 2 is toegepast.

De overheidsinstanties die onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 2 vallen, zijn verplicht daarvoor de nodige gegevens aan te leveren.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.22, eerste lid, 8, III.36, 1, 4, en III.48, eerste lid, 4, waarin minder dan twee jaar wordt geparticipeerd.

2. Twee jaar na het verslag, vermeld in paragraaf 1, brengt de Vlaamse Regering nog een bijkomend tussentijds verslag uit over de wijze waarop de bepalingen over evenwichtige participatie van vrouwen en mannen, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 2, onderafdeling 3, en afdeling 4, onderafdeling 2, worden toegepast.