Art. III.117.

Om de drie jaar brengt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement verslag uit over:

1 de mate waarin websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, vermeld in artikel II.16;

2 de resultaten van het toezicht op de naleving van artikel II.16, met inbegrip van de meetgegevens en informatie over de handhavingsprocedures.

Het verslag, vermeld in het eerste lid, wordt telkens ook aan de Europese Commissie bezorgd.