Art. III.121.

1. De experimentregelgeving of regelluwe zone kan afwijken en kan afwijkingen toestaan van decretale en wettelijke bepalingen als die afwijking noodzakelijk is om de doelstelling ervan te verwezenlijken.

In dat geval wijst de Vlaamse Regering per experiment of regelluwe zone de decretale en wettelijke bepalingen aan waarvan afgeweken wordt, en motiveert ze de noodzaak om van die bepalingen af te wijken en het verband met de doelstelling van het experiment of de regelluwe zone.

2. De afwijkingen kunnen evenwel geen betrekking hebben op:

1 bepalingen die betrekking hebben op de verweermogelijkheden en beroepsmogelijkheden;

2 bepalingen die de grondrechten van de burgers beschermen;

3 bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de burgers;

4 ....

3. Als de experimentregelgeving of regelluwe zone afwijkt van bestaande wettelijke of decretale bepalingen, bevat de afwijkende regeling in elk geval een gelijkwaardige rechtssituatie voor de rechtssubjecten als de bestaande, en laat ze definitief verworven rechten onaangetast.