TITEL IV.
Wijzigings- en slotbepalingen


HOOFDSTUK 1.
Wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij


Art. IV.1.

In artikel 1bis, § 2, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 22 december 2006 en 28 maart 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.2.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 23 december 2010, 20 april 2012 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.3. In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.4.

In artikel 17 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 7 mei 2004, en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 1 maart 2013 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 17 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.8 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2, 2°, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, § 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet";

3° in paragraaf 2, 3°, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.62 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.5. In artikel 18ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 en III.62 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 2.
Wijzigingen van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn


Art. IV.6.

In artikel 1bis van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.7.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.8.

In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 2 april 2004 en 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "de artikelen 5 en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 en III.42 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, § 1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.9.

Artikel 44bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 44bis. De raad van bestuur van de Maatschappij stelt, in samenspraak met de Vlaamse Regering, jaarlijks een ondernemingsplan vast conform artikel III.61, § 2, van het Bestuursdecreet. Jaarlijks wordt een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan conform artikel III.62 van het Bestuursdecreet.".


Art. IV.10. In artikel 46bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt paragraaf 1 opgeheven.

HOOFDSTUK 3.
Wijzigingen van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995


Art. IV.11. In artikel 53, § 2, eerste lid, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011 en 5 juli 2013, wordt de zinsnede "bedoeld in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

HOOFDSTUK 4.
Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


Art. IV.12. In artikel 2.2.2, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, wordt de zinsnede "bepaald in artikel 16, § 2, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.103, § 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.13. In artikel 4.2.7, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007, wordt de zinsnede "hoofdstuk III van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.14.

In artikel 4.2.8 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 28 februari 2014 en 1 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° overeenkomstig artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;";

2° in paragraaf 7, tweede lid, wordt de zinsnede "hoofdstuk III van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.15.

In artikel 4.3.4, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het derde lid wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 22 tot en met 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.48 tot en met artikel II.51 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.16.

In artikel 4.3.8, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018";

2° de zinsnede "het artikel 15 in kwestie" wordt vervangen door de zinsnede "het artikel II.36 in kwestie".


Art. IV.17. In artikel 4.3.9, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.18.

In artikel 4.5.2, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het derde lid wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 22 tot en met 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.48 tot en met artikel II.51 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.19.

In artikel 4.5.7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° de zinsnede "het artikel 15 in kwestie" wordt vervangen door de zinsnede "het artikel II.36 in kwestie".


Art. IV.20. In artikel 4.5.8, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

A IV.21.

In artikel 10.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.22. In artikel 10.2.1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 tot en met III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.23. In artikel 10.2.5, § 1, 11°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede ", volgens de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.24. In artikel 10.3.1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 tot en met III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.25. In artikel 10.3.5, § 1, 11°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede ", volgens de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.26. In artikel 10.6.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "het Kaderdecreet" vervangen door de woorden "het Bestuursdecreet".

Art. IV.27.

In artikel 11.1.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet tot regeling van strategische adviesraden van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het vierde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.28. In artikel 11.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004, wordt de zinsnede "is hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.99 tot en met III.104 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.29. In artikel 16.3.1, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 5.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode


Art. IV.30.

In artikel 21, § 1, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.31.

In artikel 30 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, hierna het kaderdecreet te noemen" vervangen door de zinsnede "artikel III.7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, hierna het Bestuursdecreet te noemen";

2° paragraaf 1, derde lid, wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 25 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 is niet van toepassing op de VMSW.";

3° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

4° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 21 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.32. In artikel 35 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006, wordt de zinsnede "In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VMSW vermeld in artikel 14 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "In het ondernemingsplan, vermeld in artikel III.61 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.33. In artikel 55, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 14 oktober 2016, wordt de zinsnede "artikel 23 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.13 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 6.
Wijzigingen van het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel


Art. IV.34.

In artikel 5ter, § 3, van het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

"Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, evalueert de organisatiebeheersing van Jobpunt Vlaanderen, gaat na of ze adequaat is en formuleert aanbevelingen om ze te verbeteren. Audit Vlaanderen voert daartoe organisatie- en procesaudits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 14, 3°, van het decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.35, 3°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 7.
Wijzigingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds


Art. IV.35. In artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds, vervangen bij het decreet van 20 mei 2016, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 8.
Wijzigingen van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding


Art. IV.36. In artikel 2 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, wordt punt 6° opgeheven.

HOOFDSTUK 9.
Wijzigingen van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003


Art. IV.37.

In artikel 24 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "De publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen" vervangen door de woorden "De intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen";

2° in paragraaf 3 worden de woorden "de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen" vervangen door de woorden "de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid of de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen".


Art. IV.38. In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde kaderdecreet worden de woorden "Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen" vervangen door de woorden "Intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen".

Art. IV.39.

Artikel 26 van hetzelfde kaderdecreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2015, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 26. De Vlaamse Regering kan intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen verplichten om verzekeringen aan te gaan bij een of meer instellingen die de Vlaamse Regering aanwijst.".


HOOFDSTUK 10.
Wijzigingen van decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen"


Art. IV.40.

Artikel 2 van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


Art. IV.41.

In artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.42. In artikel 5, § 2, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en die zullen worden uitgevoerd conform de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.43.

In artikel 6, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet":

2° de woorden "de beheersovereenkomst die het verbindt" worden vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".


Art. IV.44. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. IV.45.

In artikel 12, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de inleidende zin wordt de zinsnede ", conform de voorwaarden en modaliteiten nader te bepalen in de beheersovereenkomst," opgeheven;

2° in punt 11° wordt de zinsnede ", volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.


Art. IV.46. Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 11.
Wijzigingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht


Art. IV.47.

In artikel 2 van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 23 december 2016, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.48. In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.49. In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.50. In artikel 33 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 20 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.11 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.51. In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 21, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.52. In artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007 en 23 december 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 12.
Wijzigingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad


Art. IV.53.

In artikel 67 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

" § 2. De oprichting, taakomschrijving, samenstelling, organisatie en werking van de Vlor evenals de programmering en verslaggeving ervan, wordt geregeld door en krachtens de bepalingen van dit decreet en door titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 tenzij in dit decreet anders wordt bepaald. Voor de toepassing van artikel III.106 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 wordt het begrip "jaarlijks" gelezen als "elk schooljaar".".


Art. IV.54. In artikel 84, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 8, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

HOOFDSTUK 13.
Wijzigingen van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand


Art. IV.55. In artikel 2, 6°, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.56. In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, worden de woorden "Agentschap en door haar" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen en".

HOOFDSTUK 14.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2004 houdende het handvest van de werkzoekende


Art. IV.57.

In artikel 16, eerste lid, van het decreet van 30 april 2004 houdende het handvest van de werkzoekende, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" wordt vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° de zinsnede "artikel 5, eerste lid, en artikelen 6 tot 11 van het decreet van 1 juni 2001" wordt vervangen door de zinsnede "artikel II.76, § 2, II.77, II.80, II.81, II.83 en II.86 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 15.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem


Art. IV.58.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.59.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.60. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning als vermeld in artikel 4, § 3, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.".

Art. IV.61. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.62.

In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18, § 2, van het kaderdecreet" opgeheven;

2° in het vijfde lid wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, § 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.63. In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 16.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin


Art. IV.64.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 20 april 2012, 29 november 2013 en 7 juli 2017, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.65.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.66. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.67.

In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2016 en 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Het agentschap zal de verworven kennis en expertise ter beschikking stellen in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.";

2° in het zesde lid, 2°, wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.68. In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.69. In artikel 23, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 17.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid


Art. IV.70.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt punt 6° vervangen door wat volgt:

"6° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


Art. IV.71.

In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.72. In artikel 4, § 2, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het kaderdecreet," opgeheven.

Art. IV.73. In artikel 5, § 2, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het kaderdecreet," opgeheven.

Art. IV.74. In artikel 6, § 2, 1°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het kaderdecreet," opgeheven.

Art. IV.75. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.76. In artikel 8, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 18.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen"


Art. IV.77.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen", gewijzigd bij de decreten van 5 mei 2006 en 4 december 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.78.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het derde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.79. In artikel 7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 december 2015, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.80. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.

HOOFDSTUK 19.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités


Art. IV.81.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 9° wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° punt 13° wordt opgeheven.


Art. IV.82. In artikel 16, § 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 15 juli 1997 met betrekking tot de evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 20.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest


Art. IV.83.

In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 4°, a) en b), wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven;

2° in punt 14°, b), wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.


Art. IV.84. In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.85. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.86. In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

HOOFDSTUK 21.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand


Art. IV.87.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.88.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.89.

In artikel 6, § 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "de artikelen 4, 5, eerste tot en met derde en vijfde lid, en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet";

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De artikelen III.37, III.38, III.39 en III.43 van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op de raad van bestuur van de vzw "de Rand".".


Art. IV.90. In artikel 9/1, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017, wordt de zinsnede "De artikelen 10 tot 17 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "De artikelen III.49 tot en met III.56 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.91. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.

HOOFDSTUK 22.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)


Art. IV.92. In artikel 2, 5°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.93.

In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 januari 2009, 18 december 2009 en 18 december 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede "kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 23.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen


Art. IV.94. In artikel 20, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 24.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwelzijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990


Art. IV.95. Artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwelzijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wordt opgeheven.

Art. IV.96. In artikel 14, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 25.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"


Art. IV.97.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.98.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 16 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

3° in het vierde lid wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.99. In artikel 6, § 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.100. In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.101.

In artikel 8bis, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt opgeheven;

2° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 15, § 1, 4°, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet.".


HOOFDSTUK 26.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Art. IV.102.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.103.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.104. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.105.

In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zin "Het agentschap stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning zoals bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Het agentschap stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.";

2° in het derde lid, 2°, wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.106. In artikel 22 van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.107. In artikel 31, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 27.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing"


Art. IV.108.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.109.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.110. In artikel 12 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", zoals bepaald in het kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 28.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen"


Art. IV.111. In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" wordt de zinsnede "het kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.112.

In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste zin wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in de derde zin wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.113. In artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.114. In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 maart 2016, wordt de zinsnede "uit hoofdstuk 2 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "van artikel III.37, III.38, III.39 en III.40 tot en met III.43 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.115.

In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2, 4°, wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


HOOFDSTUK 29.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"


Art. IV.116.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", vervangen bij het decreet van 20 april 2012, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.117.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

" § 4. Alle bepalingen van het Bestuursdecreet over publiekrechtelijk vormgegeven agentschappen zijn van toepassing.".


Art. IV.118. In artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 20 april 2012 en 10 juni 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.119.

In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, wordt de zinsnede "artikel 21, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, § 1, van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, § 2, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, § 2, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.120.

In artikel 12, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3° wordt opgeheven;

2° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.121. In artikel 45, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 30.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"


Art. IV.122.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", gewijzigd bij de decreten van 21 november 2008, 23 november 2012, 24 april 2015, 4 maart 2016 en 9 december 2016, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.123.

In artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.124. In artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.125. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.126.

In artikel 12, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° het vaststellen van het ondernemingsplan conform artikel III.61 van het Bestuursdecreet;";

2° punt 3° wordt opgeheven.


Art. IV.127. In artikel 24, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 31.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen


Art. IV.128.

In artikel 2 van het decreet van 15 juli 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de strategische adviesraden, vermeld in artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


HOOFDSTUK 32.
Wijzigingen van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006


Art. IV.129. In artikel 84, § 1, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 wordt de zinsnede "zoals voorzien in artikel 6, § 4 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 33.
Wijzigingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005


Art. IV.130. In artikel 180, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.131. In artikel 254, eerste lid, van hetzelfde decreet vervangen bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "artikel 34, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 34.
Wijzigingen van het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed


Art. IV.132.

In artikel 2 van het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 35.
Wijzigingen van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden


Art. IV.133.

In artikel 2 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.134.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 10, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4, § 1, van het Bestuursdecreet";

3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.6 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op het agentschap.".


Art. IV.135. In artikel 7, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.136.

Aan artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

2° de zinsnede "artikel 6, § 3, van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.137. In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 36.
Wijzigingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum


Art. IV.138. In artikel 15 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 37.
Wijzigingen van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur


Art. IV.139. In artikel 8 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur wordt de zinsnede "in overeenstemming met zijn beheersovereenkomst conform artikel 9 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "conform artikel III.61 en III.62 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 38.
Wijzigingen van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen


Art. IV.140.

In artikel 3 van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 39.
Wijzigingen van het Mestdecreet van 22 december 2006


Art. IV.141.

In artikel 23, § 6, eerste lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "hoofdstuk II Passieve Openbaarheid, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° de zinsnede "instanties als vermeld in artikel 4, § 1, 2°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "instanties van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 40.
Wijzigingen van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel


Art. IV.142.

In artikel 2 van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

"2° Vlaams ministerie: een departement, een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en de onderwijsinspectie met uitzondering van de leden van de inspectie;";

3° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 41.
Wijzigingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten


Art. IV.143.

In artikel 8, § 5, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

"De convenantspartijen die behoren tot de Vlaamse overheid of de lokale overheden of die instellingen met een publieke taak of milieu-instanties zijn in de zin van artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, maken afspraken omtrent de wijze waarop zij met betrekking tot het Brownfieldconvenant gezamenlijk zullen voldoen aan hun verplichtingen op het vlak van overheidscommunicatie ingevolge artikel II.2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.".


HOOFDSTUK 42.
Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij


Art. IV.144.

In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.145. In artikel 3, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.146. In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 3, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.147. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 6, § 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.148. In artikel 7, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 43.
Wijzigingen van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media


Art. IV.149.

In artikel 2 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° de zin "In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden heeft de adviesraad geen rechtspersoonlijkheid." wordt vervangen door de zin "De adviesraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.".


Art. IV.150. In artikel 3, § 2, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 2°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 2, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.151. In artikel 6, derde lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 7 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.58, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.152. In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.97 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.153. In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.154. In artikel 16 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.102 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.155. In artikel 17 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "zijn de artikelen III.105 en III.106 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 44.
Wijzigingen van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers


Art. IV.156.

In artikel 2 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2° in punt 2°, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 2, 2°, van het decreet van 18 juli 2003," vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 2, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.157.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De Raad heeft geen rechtspersoonlijkheid.";

3° in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.158.

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 4, § 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 1, van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 4, § 2, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 2, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 3, van het Bestuursdecreet";

4° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "artikel 4, § 4, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, § 4, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.159. In artikel 6, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, § 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.160.

In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 8, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 8, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.161.

In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 tot en met III.104 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.162. In artikel 9, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede "artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.163. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de artikelen 13 en 14 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.101 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.164. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.105 en III.106 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 45.
Wijzigingen van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand


Art. IV.165.

In artikel 2 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, wordt punt 9° vervangen door wat volgt:

"9° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.166.

In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 10, § 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4, § 1, van het Bestuursdecreet";

3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.6 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing.".


Art. IV.167. In artikel 60 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, § 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.168. Artikel 61 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 46.
Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen


Art. IV.169.

In artikel 2 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.170. In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.171. In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt het woord "Kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.172. In artikel 14, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.173.

In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.174. In artikel 29, § 2, van hetzelfde decreet wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.175. In artikel 37, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.176. In artikel 39 van hetzelfde decreet wordt het woord "Kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.177. In artikel 47, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.178.

In artikel 56 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door "artikel III.41 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.179. In artikel 62, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.180. In artikel 66/2, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.181. In artikel 66/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei, 2009, wordt het woord "Kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.182. In artikel 66/12, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.183.

In artikel 66/21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


HOOFDSTUK 47.
Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer


Art. IV.184.

In artikel 2 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 10° wordt vervangen door wat volgt:

"10° instantie: een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van, een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 of een milieu-instantie als vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2° punt 11° wordt vervangen door wat volgt:

"11° externe overheid: een instantie van een externe overheid als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


HOOFDSTUK 48.
Wijzigingen van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008


Art. IV.185.

In artikel 37 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuurdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2° in paragraaf 4 en paragraaf 5, 2°, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


HOOFDSTUK 49.
Wijzigingen van het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden


Art. IV.186.

In artikel 2 van het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1°, a), wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in punt 1°, b), wordt de zinsnede "artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

3° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 50.
Wijzigingen van het GDI-decreet van 20 februari 2009


Art. IV.187.

In artikel 3 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° instantie:

a) een deelnemer aan GDI-Vlaanderen;

b) een andere instantie binnen België die:

1) een regering of een andere bestuurlijke overheid is, met inbegrip van openbare adviesorganen, op federaal, regionaal of lokaal niveau;

2) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot milieu;

3) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die onder toezicht van een orgaan of persoon als vermeld onder punt 1) of 2), belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies, of openbare diensten op milieu-gebied verleent;";

2° punt 9° wordt vervangen door wat volgt:

"9° deelnemer aan GDI-Vlaanderen: een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 of een milieu-instantie als vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

3° in punt 21 wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 51.
Wijzigingen van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


Art. IV.188. In artikel 2 van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 52.
Wijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie


Art. IV.189.

In artikel 2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt punt 17° vervangen door wat volgt:

"17° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.190.

In artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 34 van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 14, 3°, van het decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.35, 3°, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.191.

In artikel 215, § 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het agentschap, met uitzondering van artikel III.9, § 2. Artikel III.13 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM.".


Art. IV.192.

In artikel 216 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, vierde lid, wordt de zinsnede "artikel 21, § 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, § 1, van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 21, § 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, § 1, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.193. In artikel 218, § 5, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "met toepassing van artikel 15, § 1, 5°, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.194.

In artikel 226 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "Met behoud van de toepassing van artikel 22, § 2, van het kaderdecreet van 18 juli 2003, is de raad van bestuur bevoegd" vervangen door de zinsnede "De raad van bestuur is bevoegd";

2° in het tweede lid, 7°, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 15, § 1, 5°, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.


Art. IV.195. In artikel 231, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "volgens de bepalingen van artikelen 14, 15 en 16 van het kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 53.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid


Art. IV.196.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012, 25 april 2014, 19 juni 2015 en 20 november 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.197. In artikel 2/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "artikel 3 tot en met 7 van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.198.

In artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid worden de woorden "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de woorden "Bestuursdecreet".


Art. IV.199. In artikel 19, § 4, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 november 2015, wordt de zinsnede "Artikel 18, 19 en 20 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Artikel III.10, III.11 en III.37, § 2, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.200. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 54.
Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens


Art. IV.201.

In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.202.

In artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.203. In artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.204. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 55.
Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs


Art. IV.205. In artikel 44 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 56.
Wijzigingen van het CRAB-decreet van 8 mei 2009


Art. IV.206.

In artikel 2 van het CRAB-decreet van 8 mei 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 17° wordt vervangen door wat volgt:

"17° deelnemer aan GDI-Vlaanderen: een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 of een milieu-instantie als vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2° in punt 18 wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

3° punt 19 wordt vervangen door wat volgt:

"19° instantie:

a) een deelnemer aan GDI-Vlaanderen;

b) een andere instantie in België die:

1) een regering of een andere bestuurlijke overheid is, met inbegrip van openbare adviesorganen, op federaal, regionaal of lokaal niveau;

2) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot milieu;

3) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die onder toezicht van een orgaan of persoon als vermeld onder punt 1) of 2), belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies, of openbare diensten op milieugebied verleent;".


HOOFDSTUK 57.
Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid


Art. IV.207. In artikel 1.1.3 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, wordt punt 73° opgeheven.

HOOFDSTUK 58.
Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. IV.208.

In artikel 5.1.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 3, 4°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel I.4, 3°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het derde lid wordt de zinsnede "hoofdstuk II, afdeling IV, van voormeld decreet van 26 maart 2004" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 59.
Wijzigingen van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW


Art. IV.209.

In artikel 2 van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.210.

In artikel 3, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.211. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 mei 2016, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.212. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 60.
Wijzigingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof


Art. IV.213.

In artikel 2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt punt 5° vervangen door wat volgt:

"5° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.214.

In artikel 11, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2° de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.1, tweede lid, van het Bestuurdecreet".


Art. IV.215. In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de interne controle, vermeld in artikel 33 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "de organisatiebeheersing, vermeld in artikel III.114 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 61.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf


Art. IV.216.

In artikel 2 van het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.217.

In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° het woord "Kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.218. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 62.
Wijzigingen van het decreet van 14 oktober 2011 houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech


Art. IV.219. In artikel 2 van het decreet van 14 oktober 2011 houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech wordt punt 1° opgeheven.

HOOFDSTUK 63.
Wijzigingen van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen


Art. IV.220.

In artikel 20 van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in paragraaf 4, wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Het Vlaams Centrum voor Adoptie stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


HOOFDSTUK 64.
Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel


Art. IV.221.

Artikel 2 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


Art. IV.222.

In artikel 3, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.223. In artikel 4, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 65.
Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator


Art. IV.224.

In artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66, § 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in punt 6° wordt de zinsnede "de instanties, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de instanties van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

3° in punt 10° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


HOOFDSTUK 66.
Wijzigingen van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen


Art. IV.225. In artikel 7, § 1, tweede lid, van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen wordt de zinsnede "artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 67.
Wijzingen van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden


Art. IV.226. In artikel 2, eerste lid, 3°, van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 68.
Wijzigingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid


Art. IV.227.

In artikel 16, § 1, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.228. In artikel 18, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "Vlaamse ministeries, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "departementen, IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's als vermeld in het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.229. In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 69.
Wijzigingen van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


Art. IV.230. In artikel 12, vijfde lid, van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 70.
Wijzigingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013


Art. IV.231.

In artikel 6.3.1, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "artikel 3, 4°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "artikel I.4, 3°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° de zinsnede "hoofdstuk II, afdeling IV, van voormeld decreet van 26 maart 2004" wordt vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".


HOOFDSTUK 71.
Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013


Art. IV.232. In artikel II.273, § 2, tweede lid, b), van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 29, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.233. In artikel II.277 van dezelfde Codex wordt de zinsnede "decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 72.
Wijzigingen van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise"


Art. IV.234.

In artikel 2 van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise" wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuurdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.235.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in het derde lid wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.236. In artikel 8, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, wat de aanduidingsbevoegdheid betreft, van artikel 18, § 2, en, ten slotte, van artikel 18, § 3, tweede lid, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.237. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.238.

In artikel 10, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "artikel 22, § 2, van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.9, § 2, van het Bestuursdecreet";

2° in punt 2° wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het Kaderdecreet" opgeheven;

3° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.239.

Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 27. De eerste beheersovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn die eindigt uiterlijk negen maanden na de beëdiging van de nieuwe Vlaamse Regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement in 2019.".


HOOFDSTUK 73.
Wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013


Art. IV.240.

In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, wordt punt 8° vervangen door wat volgt:

"8° entiteit van de Vlaamse administratie: een intern of extern verzelfstandigd agentschap of een departement;".


HOOFDSTUK 74.
Wijzigingen van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting


Art. IV.241.

In artikel 2 van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

"3° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.242.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.243. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.244. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de Vlaamse ministeries, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het kaderdecreet," vervangen door de zinsnede "de departementen, de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het Bestuursdecreet,".

HOOFDSTUK 75.
Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg


Art. IV.245.

In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen actoren in de zorg, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 2, 2°, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66 van het Bestuursdecreet";

2° punt 11° wordt vervangen door wat volgt:

"11° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.246. In artikel 11, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel 2, 10°, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-verkeer".

Art. IV.247.

In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het Agentschap.".


Art. IV.248.

In artikel 32 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet";

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.40 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de raad van bestuur.".


Art. IV.249. In artikel 41, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het Kaderdecreet" opgeheven.

HOOFDSTUK 76.
Wijzigingen van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex


Art. IV.250. In artikel 4, § 1, 1°, van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.251. In artikel 16, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

HOOFDSTUK 77.
Wijzigingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones


Art. IV.252. In artikel 5, eerste lid, van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 78.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid


Art. IV.253. In artikel 15, § 1, eerste lid, van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 79.
Wijzigingen van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht


Art. IV.254. In artikel 51, eerste lid, van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht wordt de zinsnede "het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 80.
Wijzigingen van het decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht


Art. IV.255. In artikel 2, § 1, tweede lid, van het decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht wordt de zinsnede "het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.256.

In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".


HOOFDSTUK 81.
Wijzigingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017


Art. IV.257. In artikel 6, 2°, van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt de zinsnede "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018".

HOOFDSTUK 82.
Wijzigingen van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin


Art. IV.258.

In artikel 2 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:

"3° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;";

2° punt 4° wordt opgeheven.


Art. IV.259. In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.260. In artikel 7, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.261.

In artikel 8, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 4, eerste lid, van het decreet van 22 november 2013" vervangen door de zinsnede "artikel III.40, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.262.

In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Conform artikel III.13 en III.49 van het Bestuursdecreet worden twee regeringscommissarissen aangesteld.".


Art. IV.263. In artikel 10, § 2, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.264. In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 34 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.265. In artikel 19 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet".

HOOFDSTUK 83.
Wijzigingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur


Art. IV.266. In artikel 221, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur wordt de zinsnede "artikel 34, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.267. In artikel 285, § 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

HOOFDSTUK 84.
Wijzigingen van het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk


Art. IV.268.

In artikel 2 van het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.269.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "decreet van 18 juli 2003" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.270.

In artikel 6, § 3, van hetzelfde decreet wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° vier onafhankelijke bestuurders, benoemd conform artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet;".


Art. IV.271. In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.272.

Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 10. De Vlaamse Regering is gemachtigd om statutaire personeelsleden van de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel III.1, tweede lid, van het Bestuursdecreet, conform de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 7, ter beschikking te stellen van het EVA.".


HOOFDSTUK 85.
Opheffingsbepalingen


Art. IV.273.

De volgende regelingen worden opgeheven:

1° het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2004, 17 juni 2011 en 21 juni 2013;

2° het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008, 19 december 2008, 16 maart 2012, 5 juli 2013, 22 november 2013, 26 juni 2015, 3 juli 2015, 4 mei 2016 en 8 juni 2018, met uitzondering van artikel 24 tot en met 26;

3° het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, gewijzigd bij de decreten van 23 juni 2006, 22 december 2006, 29 juni 2007, 13 juli 2007, 19 december 2008 en 8 juli 2011, met uitzondering van artikel 3, derde lid, en artikel 17bis;

4° het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007, 21 juni 2013 en 30 juni 2017;

5° het decreet 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 12 juni 2015 en 23 december 2016;

6° het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014;

7° de volgende bepalingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 24 juli 2009, 8 januari 2010, 13 juli 2012, 6 december 2013, 12 juni 2015, 23 december 2016 en 8 juni 2018:

a) artikel 2, 2°, 3°, 9°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° en 18° ;

b) hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 3 tot en met 7/2;

c) hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 13 en 14;

8° het Archiefdecreet van 9 juli 2010;

9° het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, gewijzigd bij de decreten van 25 november 2016 en 3 februari 2017;

10° het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie;

11° het decreet van 23 december 2016 houdende oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;

12° het decreet van 19 februari 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2016;

13° artikel 19 en 20 van het Auditdecreet van 5 juli 2013.


HOOFDSTUK 86.
Overgangsbepalingen


Art. IV.274.

De websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties moeten voldoen aan artikel II.16 en II.17:

1° op 23 september 2019 voor websites die gepubliceerd worden vanaf 23 september 2018;

2° op 23 september 2020 voor websites die gepubliceerd worden vóór 23 september 2018;

3° op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.


Art. IV.275.

De aanvragen van en de beroepschriften over toegang tot bestuursdocumenten die ingediend zijn vóór de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 3, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

 

De aanvragen van en beroepschriften over hergebruik van overheidsinformatie die ingediend zijn vóór de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 4, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

 

De klachten die ingediend zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 5, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.


Art. IV.276. De samenstelling van de raden van bestuur van overheidsinstanties, vermeld in artikel III.36, die zijn opgericht vóór de datum van inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk 2, afdeling 2, maar pas na deze datum onder de toepassing van artikel III.40 en artikel III.44 vallen, wordt aangepast aan deze bepalingen bij de eerstvolgende algehele hernieuwing van de mandaten.

HOOFDSTUK 87.
Inwerkingtreding


Art. IV.277.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van:

1° artikel II.7, II.19, II.22 en II.23 die in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad;

2° artikel II.16 en II.17 die uitwerking hebben op 23 september 2018.