HOOFDSTUK 1.
Wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij


Art. IV.1.

In artikel 1bis, 2, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 22 december 2006 en 28 maart 2014, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.2.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 23 december 2010, 20 april 2012 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.3. In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.4.

In artikel 17 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 7 mei 2004, en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 1 maart 2013 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 17 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.8 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2, 2, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet";

3 in paragraaf 2, 3, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.62 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.5. In artikel 18ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 en III.62 van het Bestuursdecreet".