Art. IV.1.

In artikel 1bis, 2, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 22 december 2006 en 28 maart 2014, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".