Art. IV.2.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 23 december 2010, 20 april 2012 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".