Art. IV.4.

In artikel 17 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 7 mei 2004, en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 1 maart 2013 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 17 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.8 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2, 2, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet";

3 in paragraaf 2, 3, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.62 van het Bestuursdecreet".