Art. IV.5. In artikel 18ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 en III.62 van het Bestuursdecreet".