HOOFDSTUK 2.
Wijzigingen van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn


Art. IV.6.

In artikel 1bis van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.7.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.8.

In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 2 april 2004 en 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "de artikelen 5 en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 en III.42 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, 1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.9.

Artikel 44bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 44bis. De raad van bestuur van de Maatschappij stelt, in samenspraak met de Vlaamse Regering, jaarlijks een ondernemingsplan vast conform artikel III.61, 2, van het Bestuursdecreet. Jaarlijks wordt een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan conform artikel III.62 van het Bestuursdecreet.".


Art. IV.10. In artikel 46bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt paragraaf 1 opgeheven.