Art. IV.6.

In artikel 1bis van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 het Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".