Art. IV.7.

In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".