Art. IV.8.

In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 2 april 2004 en 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "de artikelen 5 en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 en III.42 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, 1 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".