Art. IV.9.

Artikel 44bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 44bis. De raad van bestuur van de Maatschappij stelt, in samenspraak met de Vlaamse Regering, jaarlijks een ondernemingsplan vast conform artikel III.61, 2, van het Bestuursdecreet. Jaarlijks wordt een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan conform artikel III.62 van het Bestuursdecreet.".