Art. IV.10. In artikel 46bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, wordt paragraaf 1 opgeheven.