HOOFDSTUK 3.
Wijzigingen van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995


Art. IV.11. In artikel 53, 2, eerste lid, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011 en 5 juli 2013, wordt de zinsnede "bedoeld in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.