HOOFDSTUK 4.
Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


Art. IV.12. In artikel 2.2.2, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, wordt de zinsnede "bepaald in artikel 16, 2, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.103, 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.13. In artikel 4.2.7, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007, wordt de zinsnede "hoofdstuk III van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.14.

In artikel 4.2.8 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 28 februari 2014 en 1 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 overeenkomstig artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;";

2 in paragraaf 7, tweede lid, wordt de zinsnede "hoofdstuk III van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.15.

In artikel 4.3.4, 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 22 tot en met 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.48 tot en met artikel II.51 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.16.

In artikel 4.3.8, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018";

2 de zinsnede "het artikel 15 in kwestie" wordt vervangen door de zinsnede "het artikel II.36 in kwestie".


Art. IV.17. In artikel 4.3.9, 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.18.

In artikel 4.5.2, 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 22 tot en met 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.48 tot en met artikel II.51 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.19.

In artikel 4.5.7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 de zinsnede "het artikel 15 in kwestie" wordt vervangen door de zinsnede "het artikel II.36 in kwestie".


Art. IV.20. In artikel 4.5.8, 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

A IV.21.

In artikel 10.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.22. In artikel 10.2.1, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 tot en met III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.23. In artikel 10.2.5, 1, 11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede ", volgens de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.24. In artikel 10.3.1, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 tot en met III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.25. In artikel 10.3.5, 1, 11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede ", volgens de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.26. In artikel 10.6.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "het Kaderdecreet" vervangen door de woorden "het Bestuursdecreet".

Art. IV.27.

In artikel 11.1.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet tot regeling van strategische adviesraden van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het vierde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.28. In artikel 11.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004, wordt de zinsnede "is hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.99 tot en met III.104 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.29. In artikel 16.3.1, 1, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".