Art. IV.14.

In artikel 4.2.8 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 28 februari 2014 en 1 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 overeenkomstig artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;";

2 in paragraaf 7, tweede lid, wordt de zinsnede "hoofdstuk III van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.2, II.3 en II.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".