Art. IV.18.

In artikel 4.5.2, 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 22 tot en met 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.48 tot en met artikel II.51 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".