Art. IV.19.

In artikel 4.5.7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "overeenkomstig artikel II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 de zinsnede "het artikel 15 in kwestie" wordt vervangen door de zinsnede "het artikel II.36 in kwestie".