Art. IV.23. In artikel 10.2.5, 1, 11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de zinsnede ", volgens de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.