Art. IV.26. In artikel 10.6.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "het Kaderdecreet" vervangen door de woorden "het Bestuursdecreet".