Art. IV.27.

In artikel 11.1.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet tot regeling van strategische adviesraden van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het vierde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".