Art. IV.28. In artikel 11.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004, wordt de zinsnede "is hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.99 tot en met III.104 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".