HOOFDSTUK 5.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode


Art. IV.30.

In artikel 21, 1, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.31.

In artikel 30 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, hierna het kaderdecreet te noemen" vervangen door de zinsnede "artikel III.7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, hierna het Bestuursdecreet te noemen";

2 paragraaf 1, derde lid, wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 25 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 is niet van toepassing op de VMSW.";

3 in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

4 in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 21 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.32. In artikel 35 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006, wordt de zinsnede "In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VMSW vermeld in artikel 14 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "In het ondernemingsplan, vermeld in artikel III.61 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.33. In artikel 55, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 14 oktober 2016, wordt de zinsnede "artikel 23 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.13 van het Bestuursdecreet".