Art. IV.34.

In artikel 5ter, § 3, van het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

"Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, evalueert de organisatiebeheersing van Jobpunt Vlaanderen, gaat na of ze adequaat is en formuleert aanbevelingen om ze te verbeteren. Audit Vlaanderen voert daartoe organisatie- en procesaudits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.";

2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 14, 3°, van het decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.35, 3°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".