Art. IV.39.

Artikel 26 van hetzelfde kaderdecreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2015, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 26. De Vlaamse Regering kan intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen verplichten om verzekeringen aan te gaan bij een of meer instellingen die de Vlaamse Regering aanwijst.".