HOOFDSTUK 10.
Wijzigingen van decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen"


Art. IV.40.

Artikel 2 van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".


Art. IV.41.

In artikel 3, 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.42. In artikel 5, 2, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en die zullen worden uitgevoerd conform de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.

Art. IV.43.

In artikel 6, 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet":

2 de woorden "de beheersovereenkomst die het verbindt" worden vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".


Art. IV.44. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. IV.45.

In artikel 12, 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in de inleidende zin wordt de zinsnede ", conform de voorwaarden en modaliteiten nader te bepalen in de beheersovereenkomst," opgeheven;

2 in punt 11 wordt de zinsnede ", volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.


Art. IV.46. Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.