Art. IV.41.

In artikel 3, 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".