Art. IV.43.

In artikel 6, 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet":

2 de woorden "de beheersovereenkomst die het verbindt" worden vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".