Art. IV.44. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.