Art. IV.45.

In artikel 12, 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in de inleidende zin wordt de zinsnede ", conform de voorwaarden en modaliteiten nader te bepalen in de beheersovereenkomst," opgeheven;

2 in punt 11 wordt de zinsnede ", volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst" opgeheven.