Art. IV.46. Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.