HOOFDSTUK 11.
Wijzigingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht


Art. IV.47.

In artikel 2 van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 23 december 2016, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.48. In artikel 3, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.49. In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.50. In artikel 33 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 20 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.11 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.51. In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.52. In artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007 en 23 december 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".