Art. IV.48. In artikel 3, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".