HOOFDSTUK 12.
Wijzigingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad


Art. IV.53.

In artikel 67 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

" 2. De oprichting, taakomschrijving, samenstelling, organisatie en werking van de Vlor evenals de programmering en verslaggeving ervan, wordt geregeld door en krachtens de bepalingen van dit decreet en door titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 tenzij in dit decreet anders wordt bepaald. Voor de toepassing van artikel III.106 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 wordt het begrip "jaarlijks" gelezen als "elk schooljaar".".


Art. IV.54. In artikel 84, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 8, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".