HOOFDSTUK 13.
Wijzigingen van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand


Art. IV.55. In artikel 2, 6, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.56. In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, worden de woorden "Agentschap en door haar" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen en".