Art. IV.55. In artikel 2, 6, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".