Art. IV.56. In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, worden de woorden "Agentschap en door haar" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen en".