Art. IV.57.

In artikel 16, eerste lid, van het decreet van 30 april 2004 houdende het handvest van de werkzoekende, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" wordt vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 de zinsnede "artikel 5, eerste lid, en artikelen 6 tot 11 van het decreet van 1 juni 2001" wordt vervangen door de zinsnede "artikel II.76, 2, II.77, II.80, II.81, II.83 en II.86 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".