HOOFDSTUK 15.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem


Art. IV.58.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.59.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.60. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning als vermeld in artikel 4, 3, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.".

Art. IV.61. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.62.

In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18, 2, van het kaderdecreet" opgeheven;

2 in het vijfde lid wordt de zinsnede "artikel 18, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.63. In artikel 16, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".