Art. IV.58.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".