Art. IV.60. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006, wordt de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning als vermeld in artikel 4, 3, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Het agentschap stelt zijn verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.".