Art. IV.62.

In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18, 2, van het kaderdecreet" opgeheven;

2 in het vijfde lid wordt de zinsnede "artikel 18, 1, tweede lid, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, 1, tweede lid, van het Bestuursdecreet".