HOOFDSTUK 16.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin


Art. IV.64.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 20 april 2012, 29 november 2013 en 7 juli 2017, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.65.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.66. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.67.

In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2016 en 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Het agentschap zal de verworven kennis en expertise ter beschikking stellen in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.";

2 in het zesde lid, 2, wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.68. In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.69. In artikel 23, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".