Art. IV.65.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het vijfde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".