Art. IV.72. In artikel 4, 2, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het kaderdecreet," opgeheven.