Art. IV.73. In artikel 5, 2, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het kaderdecreet," opgeheven.