HOOFDSTUK 18.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen"


Art. IV.77.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen", gewijzigd bij de decreten van 5 mei 2006 en 4 december 2015, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.78.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het derde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.79. In artikel 7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 december 2015, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.80. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.