Art. IV.78.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het derde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".